fbpx

Regulamin usług subskrypcyjnych

Regulamin transakcji sprzedaży usługi na stronie Internetowej Insta-max.pl/instagram

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Instamax Szymon Cirocki i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Operatorem Usługi, a Użytkownikiem.

Usługodawcą jest Instamax LTD Suite18 Equity Chambers, 249 High Street North, Poole, United Kingdom, BH15 1DX

Przedmiot usługi dotyczy prowadzenia kampanii reklamowej na platformie Instagram, z której mogą skorzystać użytkownicy chcący zwiększyć popularność i zasięgi swoich mediów społecznościowych.

Użytkownik akceptuje Regulamin Sprzedaży usługi z chwilą finalizowania procesu rejestracji, poprzez kliknięcie na checkbox.

 

§ 2 Definicje regulaminowe

Użytkownik: osoba fizyczna, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z serwisu Instamax, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Usługodawca: Instamax LTD Suite18 Equity Chambers, 249 High Street North, Poole, United Kingdom, BH15 1DX

Usługa: możliwość dokonania przez Użytkownika zakupu drogą elektroniczną usługi prowadzenia kampanii reklamowej na platformie Instagram przez stronę Internetową Insta-max.pl/instagram.

Subskrypcja: comiesięczna płatność pobierana automatycznie za pomocą platformy Stripe, uiszczana przez Użytkownika w ramach korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę. Płatności jest pobierana co 30 dni.

 

§ 3 Warunki

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień na stronie Internetowej Insta-max.pl.

2. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień: 

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Zamówienia w Serwisie zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Użytkownika, która zawiera oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Użytkownikiem, a Usługodawcą. 

3. Użytkownik podczas składania zamówienia, wybieram sposobu płatności za usługę:

wykorzystując jednorazową płatność,

subskrupcyjną.

43. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail. 

W przypadku wyboru subskrypcji, czynności z powyższego punktu zostaną zrealizowane po pierwszej, uiszczonej płatności.

4. Treść Umowy Sprzedaży Usługi jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Usługodawcy. 

Subskrypcja może zostać w każdym momencie wyłączona, co skutkuje rozwiązaniem umowy łączącej strony.

 

§ 4 Prawa i obowiązki Usługodawcy

Usługodawca zobowiązuje się do dążenia, aby dostęp do Serwisu, za pośrednictwem którego Użytkownik składa zamówienie, był ciągły oraz bezpieczny. 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku wadliwego funkcjonowania urządzeń, z których Użytkownik realizuje transakcje. 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane, w szczególności interfejsów służących do wykonywania transakcji przez Użytkownika. 

 

§ 5 Prawa i obowiązki Użytkownika Usługi

1. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem platformy Instagram.

2. Użytkownik za pomocą checbox’a oświadcza, iż wyraża zgodę na nieprzysługiwanie mu prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt. 1 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r

Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy w każdym momencie świadczenia usługi.

 

§ 6 Płatności

Opłata pobierana jest z góry, za miesiąc korzystania z usługi.

Płatność dokonywana z wykorzystaniem platformy Dotpay lub Stripe,

Płatność w ramach subskrypcji obsługiwana jest z wykorzystaniem platfromy Stripe- warunki korzystania z platformy znajduje się https://stripe.com/en-pl/connect/legal.

W przypadku nieopłacenia usługi, realizowanej w formie subskrypcji, usługa zostanie wyłączona.

Płatność w formie subskrypcyjnej można wyłączyć w każdym momencie.

Operator nie zwraca Użytkownikowi opłaty za niewykorzystaną część miesięcznego abonamentu.

 

§ 7 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Administratorem danych jest Instamax Szymon Cirocki z siedzibą przy ul. Bolesława Leśmiana 10, 05-230 Kobyłka, NIP: 9581646687, REGON: 363365507.

Dane osobowe podane przez Użytkownika wykorzystywane w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Usługi jaką jest prowadzenie kampanii reklamowej na platformie Instagram.

W celu realizacji zamówienia Użytkownik udostępnia następujące dane:

obligatoryjnie:

 • adres e-mail,
 • nazwisko,
 • imię,
 • fakultatywnie:
 • nazwę użytkownika na Instagramie.

Użytkownik udostępnia swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak w przypadku nieudostępnienia danych obligatoryjnych wymienionych w ust. 3 pkt a, Usługodawca może odmówić wykonania oferowanej Usługi z uwagi na brak możliwości weryfikacji oraz skontaktowania się z Użytkownikiem.

Użytkownik ma prawo do:

 • sprostowania,
 • usunięcia
 • ograniczenia przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ograniczenie przetwarzania przez Użytkownika, w zakresie niepozwalającym na realizację zamówienia może skutkować odmową wykonania Usługi przez Usługodawcę.

Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystanie przez właściciela serwisu danych podanych przez niego podczas składania zamówienia do celów marketingowych i analiz rynku, w tym do przekazywania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; zgoda ta może zostać wyrażona podczas składania zamówienia przez wypełnienie odpowiedniego checkbox’u.

Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

Usługodawca uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie; Użytkownik będzie informowany o zmianach drogą mailową. W przypadku braku zgody na wprowadzone zmiany świadczona Usługa zostanie zakończona. W razie braku reakcji Użytkownika na komunikat o zmianie Regulaminu, zostaje on domyślnie zaakceptowany po 30 dniach od pierwszego wyświetlenia informacji.

Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące Usługi mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.

Powszechnym sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.