General provisions 

 1. These Regulations define the rules for using the services offered by Instamax Szymon Cirocki and apply to all relations between the Service Operator and the User. 
 2. Usługodawcą jest Instamax Szymon Cirocki (Private limited Company, Company number: 10708488) z siedzibą przy Suite18 Equity Chambers, 249 High Street North, Poole, United Kingdom, BH15 1DX. 
 3. Przedmiot usługi dotyczy prowadzenia kampanii reklamowej dla przedsiębiorców na platformie Instagram, z której mogą skorzystać użytkownicy chcący zwiększyć popularność i zasięgi swoich mediów społecznościowych. 
 4. Użytkownik akceptuje Regulamin Sprzedaży usługi z chwilą finalizowania procesu rejestracji, poprzez kliknięcie na checkbox. 

§ 2 Definicje regulaminowe 

 1. Użytkownik: przedsiębiorcaosoba fizyczna, posiadającye pełną zdolność do czynności prawnych, którya korzysta z serwisu Instamax, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 
 2. Usługodawca: Instamax LTD Suite18 Equity Chambers, 249 High Street North, Poole, United Kingdom, BH15 1DX, Company number: 10708488. 
 3. Usługa: możliwość dokonania przez Użytkownika zakupu drogą elektroniczną usługi prowadzenia kampanii reklamowej na platformie Instagram przez stronę Internetową Insta-max.pl/instagram. 
 4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Operatorem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.   
 5. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktów oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu i planu płatności.   
 6. Order – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Operatorem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje związane z udostępnieniem informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, wprowadzających Operatorem w błąd lub uniemożliwiające mu całkowicie realizację Usługi.   

§ 3 Warunki 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień na stronie Internetowej Insta-max.pl. 
 2. Cena Usługi uwidoczniona w Serwisie podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, Użytkownik jest informowany w Serwisie w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową Sprzedaży.  
 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:  
  1. A) Zawarcie Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Zamówienia w Serwisie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.  
  2. B) Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Użytkownika preferowane Usługi. Następnie Użytkownik przechodzi do panelu zamówienia, gdzie zapoznaje się ze szczegółami zamówienia. Wskazaną kwotę (cenę usługi) należy uiścić od razu przechodząc do systemu płatności przez kliknięcie pola “Zamawiam i płacę”.   
  3. C) W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:   
   1. imię i nazwisko/nazwa firmy,   
   2. adres poczty elektronicznej,   
  4. D) Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Użytkownika, która zawiera oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Użytkownikiem, a Usługodawcą.  
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail.  
 5. Treść Umowy Sprzedaży Usługi jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Usługodawcy.  
 6. Użytkownik obowiązany jest do:   
  1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Operatora oraz osób trzecich;   
  2. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.   

§ 4 Prawa i obowiązki Usługodawcy 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do dążenia, aby dostęp do Serwisu, za pośrednictwem którego Użytkownik składa zamówienie, był ciągły oraz bezpieczny.  
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku wadliwego funkcjonowania urządzeń, z których Użytkownik realizuje transakcje.  
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane, w szczególności interfejsów służących do wykonywania transakcji przez Użytkownika.  
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Strony spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony z infrastrukturą techniczną Użytkownika. 

§ 5 Prawa i obowiązki Użytkownika Usługi 

 1. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem platformy Instagram. 
 2. Użytkownik za pomocą checbox’a oświadcza, iż wyraża zgodę na nieprzysługiwanie mu prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt. 1 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. 
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi przez Operatora oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Użytkownik może składać w formie elektronicznej na adres: kontakt@insta-max.pl. 
 4. W opisie reklamacji wymagane jest podanie przez Użytkownika:   
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju daty i wystąpienia nieprawidłowości:   
  2. żądania Użytkownika;   
  3. danych kontaktowych składającego reklamację;   
  4. numeru zamówienia.   
 5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Operatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

§ 6 Płatności 

 1. Opłata pobierana jest z góry, za miesiąc korzystania z usługi. 
 2. Płatność dokonywana za pomocą aplikacji Ddotpay. System płatności Dotpay obsługuje firma PayPro S.A. Jest to krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków. 
 3. Operator nie zwraca Użytkownikowi opłaty za niewykorzystaną część miesięcznego abonamentu. 

§ 7 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych jest Instamax Szymon Cirocki z siedzibą przySuite18 Equity Chambers, 249 High Street North, Poole, United Kingdom, BH15 1DX. 
 2. Dane osobowe podane przez Użytkownika wykorzystywane w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Usługi jaką jest prowadzenie kampanii reklamowej na platformie Instagram. 
 3. W celu realizacji zamówienia Użytkownik udostępnia następujące dane: 
  1. obligatoryjnie: 
   1. adres e-mail, 
   2. nazwisko, 
   3. imię, 
  2. fakultatywnie: 
   1. nazwę użytkownika na Instagramie. 
 • Użytkownik udostępnia swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak w przypadku nieudostępnienia danych obligatoryjnych wymienionych w ust. 3 pkt a, Usługodawca może odmówić wykonania oferowanej Usługi z uwagi na brak możliwości weryfikacji oraz skontaktowania się z Użytkownikiem. 
 • Użytkownik ma prawo do: 
  1. sprostowania, 
  2. usunięcia 
  3. ograniczenia przetwarzania 
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
  5. przenoszenia danych 
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 • Ograniczenie przetwarzania przez Użytkownika, w zakresie niepozwalającym na realizację zamówienia może skutkować odmową wykonania Usługi przez Usługodawcę. 
 • Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystanie przez właściciela serwisu danych podanych przez niego podczas składania zamówienia do celów marketingowych i analiz rynku, w tym do przekazywania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; zgoda ta może zostać wyrażona podczas składania zamówienia przez wypełnienie odpowiedniego checkbox’u. 
 • Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych. 

§ 8 Postanowienia końcowe 

 1. Usługodawca uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie; Użytkownik będzie informowany o zmianach drogą mailową. W przypadku braku zgody na wprowadzone zmiany świadczona Usługa zostanie zakończona. W razie braku reakcji Użytkownika na komunikat o zmianie Regulaminu, zostaje on domyślnie zaakceptowany po 30 dniach od pierwszego wyświetlenia informacji. 
 2. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące Usługi mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym. 
 3. Powszechnym sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.